KOMMUNEPLAN 2000

- i lyset af broen

Kommentarer fra Venstres gruppe til ny kommuneplan for Dragør.

 

HAVNEN

Færger.

Set i lyset af broen, er det usandsynlig at der vil komme bilfærge mellem Dragør og Sverige. Derfor skal udgangspunktet være at havnen skal indrettes således, at der fremover vil være mulighed for passagerfærge.

Skulle der senere vise sig mulighed for bilfærge fra Dragør til andre lande/byer end Sverige, bør denne mulighed vurderes seriøst, og forsøgt indpasset i havnemiljøet.

Ny og gammel havn.

For at skabe større fleksibilitet skal der være direkte adgang mellem den nye og den gamle havn. Dette gøres ved at gennembryde den nuværende "strand" mellem den nye og gamle havn.

Af "levn" fra færgetrafikken kan den gamle færgebygning bevares, og bruges f.eks. til detailhandel, mødested for havnefolket samt udbygning af sanitære faciliteter.

Nybygninger

Efter færgefarten er ophørt er der arealer nok til at rumme både en udvidelse af erhverv samt opførelse af et mindre antal boliger. Boligerne skal være lav bebyggelse. Hotelbebyggelse er også en mulighed der bør tages i betragtning.

Dragør Fortet.

Så snart der er mulighed skal Dragør Fortet sælges, og Dragør Kommune skal presse på over for forsvaret for at dette sker snart. Primært skal det sælges til private. Dette vil åbne mulighed for at private kan opføre restaurant, vandrehjem, hotel, kongrescenter m.m.

Havnemiljøet.

For at medvirke til en aktiv havn, skal museumsområdet udvides til at indeholde "et levende museum" med forskellige aktiviteter. Fiskernes forhold skal være uændret og en renovering af skurbyen skal ikke finde sted.

 Økonomi.

Hvis ovennævnte skal have en realistisk mulighed, er det vigtig at privat investering kommer på banen. Kommunen bør stå som udlejer af arealerne, men skal ikke være nogen betingelse. EU støtte skal undersøges.

  

DETAILHANDEL OG CENTERSTRUKTUR.

Kongevejscentret.

Kongevejsområdet har især efter færgens ophør markant ændret karakter. Der er naturlig nok ikke så mange mennesker i området, og handlen er aftaget betragtelig. Området har samtidig ikke mulighed for at udvikle sig større end det er i dag, naturligvis grundet den gamle by samt manglen på parkeringsmuligheder. Der er mulighed for at udvide antallet af parkeringspladser, men det vil ødelægge områdets karakter.

Det vil derfor være hensigtsmæssig at Kongevejsområdets detailhandel består af ganske få dagligvare butikker, men med et stort sortiment, som f.eks. Brugsen eller Irma. Andre butikker kan være specialbutikker, som man har set skyde op de sidste par år. Det vil samtidig være butikker som turister i højere grad vil kunne benytte sig af.

For at gøre Kongevejsområdet mere attraktivt, skal en renovering/forskønnelse af området fremskyndes.

Dragør Centret.

Dragør Centret har gennem de seneste år overtaget Kongevejcentrets status som Dragørs detailhandelscenter. Efter Netto’s ombygning, fitnesscenter samt andre butikker er det der Dragørs borgere handler.

Der er også mulighed for udvidelser, og der findes parkeringspladser nok. En udvidelse kan ske på det grønne område på hjørnet af Kirkevej og Hartkornsvej. Adgangsvejene skal være til så lidt gene som mulig for områdets beboere, men med den vedtaget omlægning fra december 1999, bør dette forhold være sikret. Det kan dog forbedres ved at plante en højere hæk langs med St. Magleby Torv.

Økonomi.

For renoveringen/forskønnelsen af Kongevejsområdet er det Dragør Kommune som skal prioriterer dette. Samtidig skal kommunen reklamere for etableringen af butikker af den type man ønsker i Kongevejsområdet.

Dragør Center området skal en udvidelse fortsat være i privat regi.

 

VEJE OG TRAFIK

Med færgefartens ophør er trafikken gennem Dragør mindsket markant. Dette har medført, at trafiksikkerheden er øget. Udviklingen for yderligere trafiksikringer vil blive fulgt nøje.

Hvor der er behov for udvidelse er i forbindelse med Dragør Kommunes erhvervsområde (lokalplan 27) ved Københavns Lufthavn. Kommunalbestyrelsen arbejder på en ny vej øst om lufthavnen, langs vandet, hvilket vil øge muligheden for salg af kommunens erhvervsområder. Kan dette ikke lade sig gøre, bør kommunen anlægge en vej langs med den sydlige del af lufthavnen. Dette kan gøres i samarbejde med Københavns Lufthavn.

 

BØRN- OG UNGEPOLITIK

Daginstitutionsområdet.

På daginstitutionsområdet har Dragør Kommune gennem de sidste år udbygget antallet af pladser kraftigt. Med den sidst lavede befolkningsprognose er der ikke noget der tyder på at der vil blive behov for yderligere udvidelser.

Derimod kan behovet for henholdsvis vuggestue-, børne-, fritidshjem- og ungdomsklubpladser variere for år til år. Derfor er det vigtig at institutionerne indrettes/ombygges, således at der opnås større fleksibilitet end der er i dag.

Skolerne.

De fysiske rammer for kommunens skoler har gennem længere tid været kritiseret, men med de sidste budgetvedtagelser for renovering af kommunens skoler, bør dette forhold være afklaret.

Til gengæld er det nu vigtig at se på de "indre" rammer. Denne debat er nu startet, og bør afstedkomme at der prioriteres med flere undervisningstimer i de grundlæggende undervisningsfag, såsom dansk og regning. Ligeledes skal undervisningsmaterialerne forbedres. Her tænkes bl.a. på bøger og materialer i specialfag.

Vedrørende økonomien har Venstre tidligere foreslået at der afsættes yderligere resurser på skoleområder, hvilket Venstre stadig er villig til.

 

ÆLDREOMRÅDET

At der bliver flere og flere ældre er ingen hemmelighed. Derfor er det vigtig at kommunen fortsat har mulighed for at tage sig af især de svage ældre. Det er nødvendig med snart at tage stilling til den planlagte udbygning af plejehjemmet Enggården.

De ældre er meget aktive og Ativitetshuset i Wiedergården har de fornødne rammer til at skabe nogle aktiviteter for de ældre, udover det som foreninger m.fl. også kan tilbyde i Dragør Kommune.

Økonomi

Dragør Kommune skal medvirke til udbygning af Enggården.

  

BYGGE- OG BOLIGPOLITIK.

I Dragør er der kun meget få steder tilbage, hvor der kan bygges nye boliger. Kålmarken er dog en undtagelse, og det bør derfor, så snart det er muligt, tilstræbes at der skabes mulighed for en ny boligbebyggelse her.

Med den manglende mulighed for større nye boliger vil det være en god ide, hvis der skabes mulighed for en større mangfoldighed i parcelhuskvartererne ved at muliggøre forskellige måder at udforme, benytte og placere bebyggelse.

 

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK.

Der er mange gode idræts tilbud i Dragør, men rammerne kan blive endnu bedre. Dette kan bl.a. ske gennem en udvidelse af Hollænderhallen og området omkring hallen. Dragør Boldklub har allerede fået opført deres nye klubhus i området, men andre klubber bør opfordres til det samme. Eventuel kan flere klubber slå sig sammen.

Selve Hollænderhallen trænger både ind- og udvendig til en renovering. Desuden skal det seriøst overvejes om der skal bygges en stikhal til Hollænderhallen.

Lokalplan 45 som blev vedtaget i slutningen af 1997 med Venstre som primus motor, skal realiseres gennem en nøje fastlagt handlingsplan.

Økonomi.

Dragør Kommune skal – som Venstre bl.a. gjorde – afsætte midler til udvidelse af Hollænderhallen samt færdiggørelse af Lokalplan 45. I samarbejde med kommunen skal private klubber og foreninger opfordres til at medvirke økonomisk i udvidelsen.

 

TURISME.

Med færgens ophør er diskussionen omkring Dragør Kommunes turistpolitik yderst relevant. Der foreligger allerede mange gode forslag og ideer til, hvordan Dragør fortsat kan tiltrække turister til kommunen.

For at disse forslag og ideer ikke kun skal ende som planer, er det af største vigtighed, at Dragør Kommune ansætter en turist- og erhvervschef til at koordinere alle disse forslag.

Kommunens turistinformation skal holdes åbent hele året, og der skal være forskellige arrangementer hele året som kan tiltrække turister fra ind- og udland.

 Økonomi.

Dragør Kommune skal stå for størstedelen af udgifterne til turistinformationen samt turist- og erhvervschefen, men på længere sigt skal de handlende og erhvervslivet også bidrage hertil.

Mest vigtig er dog at der komme nye private initiativer på banen, der kan finansiere f.eks. hoteller, vandrerhjem, campingplads m.m.

  

Venstre Dragør

07JAN2000