REVISION AF KOMMUNEPLANEN

- Venstres bemærkninger til planen

 

Revision af Dragør Kommuneplan går nu ind i en af de sidste etaper. Når forvaltningen har gennemgået det foreliggende materiale bliver den sendt ud i en 8 ugers høring, som samtidig er den sidste høring, inden Kommunalbestyrelsen tager stilling til planens endelige udformning.

Meget i kommunalplanen er kommunalbestyrelsen enige om, men alligevel er der nogle markante områder, hvor vandene skilles.

Ved Kommunalbestyrelsesmødet den 12. december havde Venstre følgende ændringsforslag, som blev videreført som mindretalsudtalelser, da der ikke var flertal for nogen af dem.

HAVNEN.

Der har været diskuteret meget for og imod boliger på havnen. Venstre er af den opfattelse, at det bør kunne lykkes at indarbejde et mindre antal boliger ved den gamle færgehavn, som vil kunne bidrage til et spændende havnemiljø. Havnemiljøet består allerede af erhvervsfiskeri, lystfiskeri, bådeværft, lystsejlads, sportssejlads, andet erhverv m.m., så hvorfor kan der ikke være plads til et mindre antal boliger. Derfor fremlagde Venstre følgende ændringsforslag:

"Der indarbejdes mulighed for et mindre antal boliger på havnen. F.eks. parallelt med de planlagte erhvervsbygninger, hvor det gamle færgekontor er, hvorved der dannes to rækker af huse."

Desuden ønsker Venstre, at der gives bedre forhold for besøgende omkring den gamle havn. På den baggrund blev følgende ændringsforslag fremlagt:

Under afsnittet "Konsekvenser for den gamle havn" ændres teksten til:

"Ved at flytte oplægspladserne og ved at anvise reparationsområder med videre i den nye erhvervshavn, vil der blive mere rummelighed på havnearealet ved museet og den gamle lodsstation. Det vil blandt andet betyde bedre muligheder for at udnytte Havnepladsen til forskellige arrangementer. Der bør desuden opsættes borde, hvor besøgende kan opholde sig, samt oprettes et mindre antal parkeringspladser, f.eks. bag ved turistkontoret."

 

ERHVERV.

I det nye oplæg til detailhandel og centerstruktur ligestilles Kongevejscentret og Dragørcentret, hvor Dragørcentret tidligere var benævnt som aflastningscenter for Kongevejen. Udviklingen har dog vist at Dragørcentret overtager mere og mere af detailhandlen. Venstre ønsker fortsat at Kongevejscentret skal været et attraktivt og dynamisk centre, men må erkende at der her ikke findes udvidelsesmuligheder.

Derfor har venstre stillet ændringsforslag om,

"at der skabes mulighed for, at det grønne område på hjørnet af Kirkevej/Hartkornsvej i den vestlige del af Dragørcentres område bruges til nyt detailhandelbyggeri og parkeringspladser. Samtidig skal det tilsikres, at der fortsat bliver en beplantning ud mod vejen, der sikrer det grønne billede.

I princippet er der allerede mulighed for dette, men en tydeliggørelse af dette i kommuneplanen, vil helt klart fremme beslutningsprocessen for en udvidelse.

FRITID OG KULTUR.

Selvom Venstre ønsker en hurtigere udbygning af Hollænderhalsområdet end tilfældet pt. er, er rammerne i kommuneplanen tilfredsstillende, og vi har derfor ikke nogen ændringsforslag hertil.

Dragør Fortet bliver måske snart sat til salg. I kommuneplanen lægges der op til, at Dragør Kommune skal overtage fortet. Det kan måske også være en god ide, men økonomisk kan det blive en dyr affære. Hvad salgsprisen bliver ved ingen, men skulle kommunen købe fortet, vil alene driftsudgifterne blive anselige. Det mener Venstre ikke vi har råd til, og tager derfor forbehold overfor et eventuel køb af fortet. Derfor har Venstre stille forslag om at to afsnit i revision til kommuneplanen, som lægger op til at Dragør Kommune køber fortet, udtages.

Til sidst skal jeg opfordre til, at alle borgere med interesse i kommunens udvikling kommer med forslag til, hvorledes Dragør Kommune skal ser ud i fremtiden, og sender disse til Plan, Miljø og Teknik.

Venlig hilsen

Per Faldborg Olesen

Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse

For Venstre