PONYFOLDEN OG KOLONIHAVEHUSENE

- historien om menneskelighed, umenneskelighed og misinformation.

Som det fremgik af sidste uges lokalaviser har der gennem længere tid verseret 2 sager i medierne. En sag om en ponyfold ved Barchermindesvej, hvor en kvinde gennem nogle år har lejet en grund til sine højtelskede ponyer samt en sag om nogle mennesker som ikke længere kan have deres kolonihavehuse - Nordre Eng - i Tårnby, da deres kontrakt med Tårnby Kommune er blevet opsagt pr. 1. juli 2000.

Økonomi- og planudvalget samt Driftudvalget i Dragør Kommune er gennem det seneste stykke tid blevet informeret om disse to sager, uden at de på nogen måde er blevet kædet sammen.

Da de to sager sidst blev behandlet i Driftudvalget den 30. maj 2000, bad Helge Bromer fra de Konservative om, at sagerne blev behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvilket skete torsdag den 15. juni 2000. Og godt det samme.

Ikke to sager men én sag.

I indstillingsarkene til Kommunalbestyrelsesmødet blev medlemmerne forelagt sagerne som to separate sager.

1. Lovliggørelse af ponyfolden - reducering af ponybestanden fra 27 - 5 ponyer inden 1. juli 2000.

2. Dispensation fra Lokalplan 27 til midlertidig opbevaring af 35 kolonihavehuse på Luftfarsskolens grund.

Efterfølgende er det beskæmmende at kommunalbestyrelsens medlemmer selv må finde ud af, at disse to sager hænger endda meget tæt sammen. I Tårnby Kommune har ejerne af kolonihaverne Nordre Eng, som skal være væk inden 1. juli 2000, taget kontakt til højere instanser, bl.a. Svend Auken, for at få hjælp til at beholde deres kolonihavehuse.

Miljøministeren griber ind.

I hvilken rækkefølge Miljøminister Svend Auken, Strukturdirektoratet under Landbrug- og fødevareministeriet og Dragør Kommune er blevet kontaktet, er jeg ikke sikker på, men Dragør Kommune bliver forespurgt om kommunen har mulighed for at tage sig af de 35 kolonihavehuse fra Nordre Eng. Det har Dragør Kommune ikke umiddelbar mulighed for, men kommunen spørger Luftfartsskolen, som har købt et mindre stykke jord af erhvervsområdet, der støder op til skolen. Luftfartsskolen vil selvfølgelig gerne være hjælpsom, og accepterer en midlertidig opbevaring af de 35 kolonihavehuse. Der skal dog søges om en dispensation fra lokalplanen, hvilket skolen gør til Dragør Kommune. Hermed den første sag til udvalgene. Skolen får samtidig oplyst fra Strukturdirektoratet, at det kun er en midlertidig dispensation, idet kolonihavehusene skal ud på en mark ved Backermindesvej, hvor der i øjeblikket er nogle ponyer.

 

Det menneskelige.

Advokaten til ejeren af jorden hvor de 27 ponyer er, bliver kontaktet af Strukturdirektoratet for at høre, om hun vil sælge jorden, men der er bare det, at ifølge lokalplanen er det kun nyttehaver og ikke kolonihavehuse der må være der. Men Svend Auken er en mand der går stærkt ind for at bevare kolonihavehuse i Danmark, og har under hånden givet løfte om, at selvom området er underlagt støjzoneregulativet for Københavns Lufthavn og kystzonebestemmelserne, skal han nok dispensere fra disse bestemmelser, således at kolonihaveejerne kan få et nyt sted at være. Nogle bestemmelser som normalt er umulige at få ændret. Men det er da venligt og menneskeligt af Svend Auken og Dragør Kommune at forsøge at hjælpe disse mennesker.

Det umenneskelige.

Men alt har sin pris. Prisen er at lejeren af jorden hvor kolonihavehusene skal være, må rette ind efter de bestemmelser der er for dyrehold på det område. Det er kun tilladt at have 5 ponyer og ikke 27. En nabohøring bekræfter da også at der er lugtgener m.m. fra ponyerne. Eller er det fra en stor mødding på en tilstødende mark?

Under alle omstændigheder er der nu en undskyldning for at få ponyerne væk fra det område hvor kolonihavehusene skal være. Ejeren af de 27 ponyer har tidligere levet en omtumlet tilværelse, og er nu endelig er faldet til ro i Dragør. Ejeren af marken forsøger da også at hjælpe, og spørger i Strukturdirektoratet om ikke ponyerne kan komme hen på Kålmarken i stedet for. Her får hun dog prompte at vide, at det kan ikke lade sig gøre, da det er helt sikkert at Kålmarken vil blive fredet. Hvordan kan Strukturdirektoratet vide dette?

På Kommunalbestyrelsesmødet den 15. juni vedtager Liste T med deres 9 stemmer at ponyerne skal reduceres til 5 inden 1. august. Ejeren har dermed 6 uger til at finde et nyt sted til sine ponyer. Dette er umuligt, og hun har nu bebudet at hun vil lade alle sine ponyer skyde.

På samme Kommunalbestyrelsesmøde vedtager samme flertal at give Luftfartsskolen 1 års dispensation til opbevaring af kolonihavehusene fra Nordre Eng. Dermed er der tid nok til at få de fornødne dispensationer igennem til at lovliggøre kolonihavehusene på den nuværende ponyfold.

Studehandel eller hvad?

Hvem har lovet hvem hvad, og hvem har haft kendskab til forløbet. Som Kommunalbestyrelsesmedlem, føler jeg mig ført bag lyset, idet jeg har fået forelagt to enkelsager, som isoleret set ikke har nogen sammenhæng, men reelt set hænger unægtelig sammen. Borgmesteren siger at der ikke er nogen skjult dagsorden, men hvorfor får kommunalbestyrelsen så ikke fremlagt alle tilgængelige oplysninger.

Borgmesterens tidligere utroværdighed om færgesagen med efterfølgende politianmeldelsen og nu denne nye sag, får da også Konservative til på kommunalbestyrelsesmødet den 15. juni, at stille et mistillidsvotum til borgmesteren, hvori der stilles krav om, at borgmester Birgitte Rinhart øjeblikkelig fratræder som borgmester. Et forslag der kan være fristende at stemme for, men måske lige lovlig stærkt. Venstre undlod at stemme, men deler Konservatives synspunkt omkring borgmesterens manglende troværdighed også i denne sag. Borgmesteren må være bekendt med sammenhængen mellem de to sager. Strukturdirektoratets bemærkninger omkring Kålmarken giver også anledning til mistanke om, hvorvidt der foreligger en aftale vedrørende Kålmarken.

Forhåbentlig vil fremtiden afsløre dette. Indtil videre må jeg konstatere, at åbenhed i Dragør Kommune stadig er et problem med det nuværende flertal.

Ikke flere kolonihavehuse.

I Dragør har vi kolonihavehuse nok, og vi skylder ikke Tårnby nogen tjenester. Hvis Svend Auken er villig til at dispensere fra støjzonebestemmelserne, så lad os bruge det til helårsboliger. Sagen er også rejst af Konservative i Folketinget, så det sidste ord er ikke sagt i denne sag. Det skal blive spændende at følge udfaldet af den.

Per Faldborg Olesen

Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse

for Venstre