BEHANDLINGEN AF DE 10 PUNKTER FRA ØKONOMI- OG

PLANUDVALGETS MØDE TORSDAG DEN 8. JUNI 2000.

Det var en noget tynd indstilling der forelå til behandling angående mine 10 punkter. 2 af punkterne var blevet udtaget til særskilt behandling som egne punkter. Resten af punkterne havde borgmesteren ikke de store bemærkninger til, og virkede kun interesseret i at få overstået så hurtig som mulig. En noget nedladende holdning hvis hun ønsker et godt forhold til oppositionen.

Pkt. 1.Informationspolitik og åbenhed ref. tidligere diskussion i KMB/CHG.

Her blev det afklaret at ØPU tidligere, nærmere sagt den 13.april 2000, havde besluttet at udsætte behandlingen af dette punkt til den nye kommunaldirektør havde tiltrådt.

Pkt. 2. Udlicitering rengøringen ref. vedtagelse budget 2000.

Forvaltningen havde ikke kigget på dette, idet de mente der manglede en afklaring af, om rengøringsområdet skal sendes i udbud m.h.p. evt. udlicitering. Det blev besluttet ifm. budgettet at rengøringen skal i licitation. Det havde været hensigtsmæssig om ØPU var blevet forelagt problemstillingen på et tidligere tidspunkt, og det ikke er borgmesteren og forvaltningen der alene prioriterer, hvornår en udlicitering skal finde sted. Personligt tror jeg slet ikke at borgmesteren er interesseret i en udlicitering, og jeg tror heller ikke den vil blive påbegyndt i år. Forvaltningen har dog lovet at medtage punktet i sin kommende planlægning.

Pkt. 3. Borgerundersøgelse vedr. turisme ref. KMB beslutning.

Punktet var udtaget til særskilt behandling, og udvalget blev forelagt et forslag til et spørgeundersøgelse i Dragør Nyt. Spørgeskemaet var meget enkelt og spørgsmålene svarede meget til dem DET havde stillet i deres undersøgelse, samt ifm Kommuneplan 2000. Derfor besluttede et flertal at sende det videre til Markedsføringsgruppen for videre behandling. Endnu engang må jeg konstatere, at det er lykkedes borgmesteren at udskyde beslutningen om ansættelse af en turist- og erhvervschef, som denne undersøgelse skulle danne baggrund for. Jeg undlod at stemme idet jeg ikke finder en undersøgelse nødvendig.

Pkt. 4. Ej offentlig.

Pkt. 5. Sejlads med Thomas Nilsson AB.

Finn Hyldested havde anmodet om en skriftlig redegørelse for forløbet, hvilket der blev redegjort for uden yderligere kommentarer. Indtil videre sejler Thomas Nilsson som almindelig besøgende til havnen.

Pkt. 6. Salg af erhvervsarealerne lokalplan 27.

Borgmesteren henviste til at ØPU havde forlænget kontrakten med LEKI frem til udgangen af år 2000. Dengang dette skete blev det samtidig aftalt at der skulle sættes et salgsskilt op på arealet, og at der skulle indledes en kraftig annoncering af arealerne. Intet af dette var sket, og udvalget kunne kun få en masse forskellige undskyldninger for dette. Heller ikke her virkede borgmesteren særlig interesseret i at fremskynde salget.

Pkt. 7. Sagsbehandlingstiden i skatteankenævnet og ligningsafdelingen ref. tidligere diskussion i ØPU.

Også dette punkt blev behandlet særskilt, og det kunne med glæde konstateres at sagbehandlingstiden var blevet kraftig reduceret, og var nu nede på under 6 måneder. Der er dog en del sager der er i beror grundet afventning på andre instansers stillingtagen. Når disse sager kommer tilbage til kommunen kan der forventes en stigning sagsbehandlingstiden.

Pkt. 8. Interne regler for ansatte i Dragør Kommune vedrørende IT arbejde ref. KMB/CHG møde.

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 26. oktober 1999, at sagen skulle sendes i ØPU for videre behandling. Dette er aldrig sket, og borgmesteren havde i stedet sendt den til kommunens HSU, hvor den stadig ligger, men snart forventes afsluttet. Endnu et punkt som åbenbart ikke har borgmesterens interesse og er blevet sendt videre i systemet uden ØPU's godkendelse.

Pkt. 9. Erhvervslejemål af kommunale ejendomme ref. Budget 2000.

Her forslog sekretariatet, at set i lyset af de meget vanskelige regler om erhvervslejer og ny lovgivning på området, - at der til budgetseminariet belyses et særskilt område fx erhvervslejemålene på Kongevejen med henblik på at vurdere, om lejen er tidssvarende. Dette blev godkendt at udvalget.

Pkt. 10. Vedrørende budgetvedtagelse 2001 foreslås, at der ingen vedtagelser sker på budgetseminariet, men på ØPU’s 1. behandling ref. Venstres tidligere bemærkninger til budgetvedtagelser.

Borgmesteren har tidligere helt klart tilkendegivet overfor kommunalbestyrelsen, at hun ikke havde noget imod, at budgetseminariet kun blev brugt til sonderinger og forlæggelse af forskellige emner fra forvaltningen overfor kommunalbestyrelsen. Tidligere praksis med at hvis der på budgetseminariet var flertal for et forslag, så var det vedtaget, skulle dermed bortfalde, og vedtagelse af forslag skulle først finde sted på ØPU's 1. behandling. Et flertal i ØPU vedtog dog alligevel at beholde den nuværende ordning og Liste T havde følgende protokoltilføjelse: T-gruppen finder, at den hidtidige procedure er formålstjenlig. Endnu engang må jeg konstatere at borgmesteren ikke holder hvad hun har lovet. Lært af tidligere erfaringer omkring budgettet vil jeg ikke længere indgå noget samarbejde med Liste T. Det er spild af tid.

Per Faldborg Olesen

10jun2000.