REVISION AF KOMMUNEPLANEN 2000

- Endelig vedtagelse

Det var planlagt at endelig vedtagelse af Kommuneplanrevision 2000 skulle ske ultimo december 2000, således at rammerne var lagt, til at eventuelle iværksættelser af nye tiltag kunne ske allerede sommeren 2001. Sådan blev det desværre ikke, og vi må konstatere, at nu, 1 år efter færgens ophør, er der ikke kommet gang i nogen aktiviteter. Det er derfor også tvivlsomt, hvor meget der kan igangsættes i 2001. Men bedre sent end aldrig.

Siden det blev besluttet at lave en kommuneplanrevision i foråret 99, har der været mange spændende forslag og initiativer til revisionen. Mange borgere, foreninger, bestyrelser m.m. er fremkommet med forslag, som spænder vidt.

Naturligt har især havnen, efter færgens ophør og broens åbning, haft den største interesse blandt de indkomne høringssvar.

Med vedtagelse af kommuneplanrevisionen i sin nuværende form, må Venstre konstatere, at det ikke er de store forandringer der kommer til at ske. Selvfølgelig meget i tråd med Liste Ts politiske målsætninger for Dragør. En by i afvikling og ikke i udvikling.

Derfor har Venstre i Dragør følgende ændringsforslag til Kommuneplanrevisionen:

Havnen.

Boliger eller ej på havneområdet er en af de ting, som er blevet diskuteret meget. Venstre er af den opfattelse, at et mindre antal boliger godt kan indplaceres på det gamle færgeområde. Det vil skabe mere liv i området, og Venstre mener ikke det vil konflikte med de erhverv som er i havnen. De behøver ikke at ligge lige op af hinanden. Desuden vil der for kommunen være en betydelig økonomisk gevinst ved at tillade boligbyggeri. Der er allerede modtaget tilbud fra et stort firma om opførelse af ejerboliger. Dette kunne også være med til finansiere nogle af de kulturelle tiltag, der er indkommet forslag til.

Derfor skal der indarbejdes mulighed for at bygge et mindre antal boliger på havnen. F.eks. parallelt med erhvervsbygningerne, hvor det gamle færgekontor er, hvorved der dannes to rækker af huse. Der tages her udgangspunkt i scenarie A.

Side 18 "Konsekvenser for den gamle havn" ændres teksten til:

Citat:

Ved at flytte oplægspladserne og ved at anvise reparationsområder med videre i den nye erhvervshavn, vil der blive mere rummelighed på havnearealet ved museet og den gamle lodsstation. Det vil blandt andet kunne betyde bedre muligheder for at udnytte Havnepladsen til forskellige arrangementer. Der bør desuden opsættes borde, hvor besøgende kan opholde sig, samt oprettes et mindre antal parkeringspladser, f.eks. bag ved turistkontoret.

I forbindelse med eventuelle ændringer i klubbernes brug af bygninger og friarealer på nordre mole, bør det overvejes at etablere toilet- og badefaciliteter m.v. for gæstesejlere i den nordlige del af havnen. Citat slut.

Ovennævnte skal ses i sammenhæng med, at den opbevaring og klargøring af både der foregår på området pt. kan/vil flyttes til det gamle færgeområde. Desuden er der et klart behov for flere parkeringspladser ved den gamle havn samt opholdssteder for besøgende.

Venstre ønsker ligeledes passusen om, at nye funktioner skal være havnerelaterede udgår, og erstattes med, "at nye funktioner primært skal være havnerelaterede.

Blandt nogen af høringssvarene er der forslag om husbåde. Dette finder Venstre er en spændende nyskabelse, og ønsker at der i kommuneplanrevisionen indgår et afsnit, som åbner mulighed for husbådehavn, efter nærmere undersøgelser for placering.

Venstre kan således ikke gå ind for forvaltningens indstilling 1, 2 og 3, men kun 4, hvor man vil se på de eksisterende ind- og udsejlsforhold og moleanlæg i relation til den fremtidige benyttelse af havnebassinerne. Dette passer godt ind i Venstres ønske vedrørende en husbådehavn.

Boliger samt veje og trafik.

I afsnittet vedrørende boliger foreslår forvaltningen en ændring der udelukker lokalplanlægning ved byfortætning. Denne ændring tilslutter Venstre sig.

I afsnittet omkring veje og trafik ønsker Venstre at beholde den nuværende formulering vedrørende omfartsveje, idet Venstre ønsker forholdene omkring vejen øst om lufthavnen, afklaret først. Dvs. at Venstre går ind for 6A.

Til sidst kan Venstre tilslutte sig forvaltningens indstilling til en omformulering under "kollektiv trafik" afsnit 3.

Udover ovenstående har Venstre følgende forslag om bemærkninger:

Fritid og kultur

Under fritid og kulturafsnittet indgår også Dragør Fortet. Venstre er selvfølgelig interesseret i, at fortet bliver til glæde for Dragørs befolkning, når forsvaret sælger det. Men for Venstre er det ikke så vigtig om det er kommunen eller private der ejer det. Hvis Dragør Kommune havde råd ville det helt klart være relevant for kommunen, at indgå i en forhandling om køb af fortet. Desværre er Dragør Kommunens økonomi pt. ikke til yderligere udgifter, hvilket netop er blevet bekræftet af kommunens årsregnskab for 2000.

Det er ikke så meget købet af fortet som vil være problematisk, men vedligeholdelsen af det. Det kan blive en økonomisk bombe under kommunens økonomi. Prøv at besøge Kongelundsfortet, og se hvilken tilstand det er i. Det ønsker Venstre ikke skal ske med Dragør Fortet.

Derfor har Venstre foreslået at to afsnit i kommuneplanrevisionen under afsnittet Kultur og fritid udgår, idet det ligger op til, at Dragør Kommune bør købe Dragør Fortet.

Side 34 under afsnittet Dragør Fortet.

Afsnittene der starter med "Såfremt Dragør Kommune kan og "Som udgangspunkt bør en eventuel , udgår.

Dette for at det ikke skal opfattes som om Dragør Kommune allerede har taget en principbeslutning om, at Kommunen skal købe Dragør Fortet.

 

Centerstruktur og detailhandel.

 Venstre ønsker at Dragør Centeret bliver udvidet. Det er der i princippet allerede mulighed for i dag. Det nævnes i kommuneplanrevisionen, at det grønne område vest for centeret på hjørnet af Kirkevej og Hartkornsvej, bevares. Indirekte betyder det, at der ikke kan bygges yderligere i det område. Det er Venstre imod. Derved bliver der samtidig mulighed for at oprette flere parkeringspladser.

Side 45 under Centret ved Magleby Torv/Dragørcentret: Den tredje "bullet" udgår.

Afsluttende bemærkninger.

Venstre har ved flere lejligheder stillet forslag om, at der ansættes en turist- og erhvervschef. Liste T har ikke ønsket at tage stilling til dette forslag, før der forelå en undersøgelse af borgernes synspunkter på turismen generelt i Dragør.

Ved økonomi- og planudvalgets møde den 8. juni 2000, ét år efter Venstre første gang havde stillet forslaget, vedtog et flertal af T og A, at oversende sagen til Markedsføringsgruppen. På Markedsføringsgruppens møde den 21. august 2000 vedtog en enig gruppe, at undersøgelsen gennemføres i forbindelse med høringen af kommuneplanforslaget i slutningen af 2000.

Venstre må her, ved kommuneplanrevisionens slutning konstatere, at borgmesteren, som er formand for både økonomi- og planudvalget og markedsføringsgruppen, ikke har fulgt markedsføringsgruppens beslutninger. Venstre vil gerne bede om en forklaring på dette.

Med den endelige vedtagelse af kommuneplanrevisionen og med den udvikling, som på trods af Liste T, forhåbentlig vil sker, er det af yderste vigtighed, at der i kommunen ansættes en person som kan samle trådene og skabe kontakter til en styret turisme og en fremadrettet erhvervsudvikling. Derfor håber Venstre, at et flertal af den nuværende kommunalbestyrelse vil være positive for ansættelse af en turist- og erhvervschef.

Afslutningsvis ønsker Venstre, at videreføre vores ændringsforslag fra økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen.

Per Faldborg Olesen

Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse

for Venstre